• 5.03.2020 18

  ДОДАТОК ДО ПРАВИЛ ПРИЙОМУ

   

  ПОГОДЖЕНО

  Директор Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України      

  генерал-майор  п/п  Микола САДОВСЬКИЙ

   

  04 грудня  2019 р.

  ЗАТВЕРДЖУЮ

  Ректор Національного технічного
   університету “Харківський політехнічний інститут”

  професор        п/п            Євген СОКОЛ

   

  02 грудня  2019 р.

   

   

   

  ДОДАТОК ДО ПРАВИЛ ПРИЙОМУ

   

  до Національного технічного університету

  “Харківський політехнічний інститут” у 2020 році

   

  (для Військового інституту танкових військ)

   

  Харків

  2019

   

  ЗМІСТ

   

  1. Загальні положення 4

  Розділ I Правила прийому на навчання за освітнім ступенем “бакалавр” у Військовому інституті танкових військ Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” у 2020 році 

  1.1. Порядок прийому заяв і документів 6

  1.2. Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання за освітнім ступенем “бакалавр” 9

  1.3. Проведення вступних випробувань (іспитів) 11

  1.4. Організація конкурсного відбору 12

  1.5. Зарахування за результатами вступних випробувань вступників 14

  1.6. Категорії осіб, що мають спеціальні права щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти 14

  1.7. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників та списку осіб, рекомендованих до зарахування 15

  1.8. Реалізація права вступників на обрання місця навчання 15

  1.9. Наказ про зарахування 16

  Розділ IІ Правила прийому на навчання за освітнім ступенем “магістр”  у Військовому інституті танкових військ Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” у 2020 році. 17

  2.1. Вимоги до рівня освіти вступників 17

  2.2. Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання за освітнім ступенем “магістр”. 17

  2.3. Організація конкурсного відбору 17

  2.4. Наказ про зарахування 18

  Розділ ІІІ. Прикінцеві положення 19

  3.1. Загальні положення 19

  3.2. Апеляції 19

  ДОДАТКИ 20

  Додаток 1 до Правил прийому до Військового інституту танкових військ Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” у 2020 році 20

  Додаток 2 до Правил прийому до Військового інституту танкових військ Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” у 2020 році 21

  Додаток 3 до Правил прийому до Військового інституту танкових військ Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” у 2020 році 22

  Додаток 4 до Правил прийому до Військового інституту танкових військ Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” у 2020 році 23

  Додаток 5 до Правил прийому до Військового інституту танкових військ Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” у 2020 році 24

  Додаток 6 до Правил прийому до Військового інституту танкових військ Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” у 2020 році 25

  Додаток 7 до Правил прийому до Військового інституту танкових військ Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” у 2020 році 27

  Додаток 8 до Правил прийому до Військового інституту танкових військ Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” у 2020 році 29

   

   

   ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

  до Військового інституту танкових військ Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” у 2020 році

   

  Провадження освітньої діяльності у Військовому інституті танкових військ Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” (далі – Військовий інститут) здійснюється на підставі Відомостей про право здійснення освітньої діяльності, розміщених на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України.

  Додаток до правил прийому до Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” у 2020 році (для Військового інституту танкових військ) (далі – Правила прийому) розроблений відповідно до Закону України “Про вищу освіту” (зі змінами), Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” (зі змінами), Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10.12.2008 № 1153/2008 (зі змінами), Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266, Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти
   і науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285, Інструкції про організацію
   та проведення військово-професійної орієнтації молоді та прийому до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 05.06.2014 № 360 (зі змінами), та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 червня 2014 року за № 704/235481, наказу Міністра оборони України від 10.04.2009 № 170 “Про затвердження Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України” (зі змінами), Особливостей прийому на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів для підготовки військових фахівців тактичного рівня в умовах особливого періоду, затверджених наказом Міністерства оборони України від 11.05.2016 № 248 (зі змінами), і Правил прийому до Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” у 2020 році.

   

  1. Загальні положення
  2. Військовий інститут оголошує прийом на конкурсній основі
   на підготовку фахівців з вищою освітою за освітніми ступенями, освітніми програмами (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (додатки 1 – 2 до цих Правил прийому).

  Військовий інститут здійснює навчання за денною формою (схема навчання “курсант”) для здобуття освітнього ступеня “бакалавр” та “магістр” для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського складу в Збройних Силах України та інших військових формуваннях держави, утворених відповідно до законів України.

  1. На денну форму навчання для здобуття освітнього ступеня “бакалавр” до Військового інституту приймаються за власним бажанням громадяни України, які здобули повну загальну середню освіту абоосвітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст або вищу освіту, відповідають установленим вимогам проходження військової служби, та успішно пройшли вступні випробування:
  • особи із числа цивільної молоді та ліцеїсти віком від 17 до 30 років 
    в тому числі ті, яким 17 років та 30 років виповнилось в рік зарахування на навчання;
  • військовослужбовці, резервісти та військовозобов’язані, які мають повну загальну середню освіту, та не мають військових звань офіцерського складу, віком до 30 років;
  • військовослужбовці військової служби за контрактом віком до 30 років на момент вступу, які мають повну загальну середню освіту, та не мають військових звань офіцерського складу;
  • особи, які звільнені з військової служби після 01 грудня 2019 року включно.

  Крім того, особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, можуть прийматися на другий курс (відповідно до Умов прийому до закладів вищої освіти 2020 року) за спорідненими спеціальностями (спеціалізаціями) підготовки, або на перший курс, якщо це не перебільшує обсяг державного замовлення за визначеною спеціальністю (спеціалізацією), з обов’язковим проходженням оцінювання рівня фізичної підготовленості, психологічного обстеження і медичного огляду військово-лікарською комісією. 

  1. 3.Після вступу до Військового інституту курсанти в індивідуальному порядку укладають контракт (на навчання) з Міністерством оборони України, від імені якого виступає начальник Військового інституту.
  2. 4. Після переведення курсантів на останній курс навчання у Військовому інституті зними укладається контракт про проходження військової служби
   на посадах осіб офіцерського складу за контрактом строком на 5 років.
  3. 5. При достроковому розірванні контракту на проходження військової служби у зв’язку з небажанням продовжувати навчання або відрахуванням за недисциплінованість, а також при відмові від подальшого проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення Військового інституту, відповідно до чинного законодавства, курсанти відшкодовують витрати, пов’язані з їх утриманням у Військовому інституті.
  4. 6. Відомості про результати роботи відбіркової комісіїВійськового інституту з відбору, прийому та проведення вступної кампанії, з метою запобігання розголошення інформації з обмеженим доступом, не вносяться
   до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.
  5. 7. Особливості прийому до Військового інституту щодо підготовки громадян для проходження подальшої служби за контрактом на посадах офіцерського складу визначаються нормативно-правовими актами Міністерства оборони України, за погодженням з Міністерством освіти і науки України.

   


   
  Розділ I. 

   

  Правила прийому

  на навчання за освітнім ступенем бакалавр

  у Військовому інституті танкових військ
   Національного технічного університету
   “Харківський політехнічний інститут”

  у 2020 році

   

  1.1. Порядок прийому заяв і документів

   

  1. Особи, які виявили бажання вступити нанавчання за освітнім ступенем “бакалавр” до Військового інституту (додаток 1 до цих Правил прийому), повинні ознайомитись з цими Правилами прийому, наявною ліцензією
    та сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (спеціальності).

  Факт ознайомлення вступника з цими Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (спеціальності), необхідністю подання заяви щодо виключення зарахованих на місця державного замовлення вступників з конкурсу на інші місця державного замовлення в інших закладах вищої освіти, а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за вступними випробуваннями або за спеціальними правами фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі до відбіркової комісії Військового інституту.

  1. 2. Кандидати до вступу з числа цивільної молоді, резервісти
   та військовозобов’язані, які мають повну загальну середню освіту абонеповну вищу освіту або вищу освіту, та не мають військових звань офіцерського складу (денна форма навчання) подають заяву до районного (міського) військкомату за місцем проживання.

  Інші вступники, а саме: військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної служби транспорту Міністерства інфраструктури України, які проходять строкову військову службу, військовослужбовці військової служби за контрактом рядового, сержантського (старшинського) складу подають рапорт 
   
  за підпорядкованістю. Усі зазначені категорії осіб подають документи в строки, установлені п. 1.2 розділу I цих Правил прийому.

  1. 3. У заяві (додаток 3)вступник вказує:
  • прізвище, ім’я та по батькові;
  • рік, місяць і день народження;
  • поштовий індекс, адресу місця проживання та номер контактного телефону;
  • найменування обраного військового навчального підрозділу закладу вищої освіти (Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”);
  • обрану освітню програму (спеціальність), форму навчання;
  • перелік конкурсних предметів, з яких вступник зареєструвався для проходження зовнішнього незалежного оцінювання в Українському центрі оцінювання якості освіти.
  1. 4. До заявивступник додає:
  • автобіографію;
  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • шість кольорових фотокарток (без головного убору, розміром 3×4 см);
  • копії документів, які підтверджують право вступника на участь
    у конкурсі за результатами вступних випробувань (іспитів) на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за спеціальними правами (за наявності);
  • копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера);
  • три поштових конверти з марками і заповненими особисто вступником адресою проживання та адресою районного (міського) військового комісаріату, де вступник перебуває на військовому обліку;
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство (відповідно
    до статті 5 Закону України “Про громадянство України”).

  Усі копії документів засвідчуються за оригіналами районним (міським) військовим комісаріатом, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку.

  1. 5. У рапорті вступник(військовослужбовець) вказує:
  • військове звання;
  • прізвище, ім’я та по батькові;
  • займану посаду;
  • рік, місяць, день народження;
  • здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень;
  • найменування військового навчального підрозділу закладу вищої освіти (Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”);
  • обрану освітню програму (спеціальність), мову, форму навчання;
  • наявність або відсутність сертифікату (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів;
  • перелік конкурсних предметів, на які вступник зареєструвався для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, якщо реєстрація була здійснена.

  До рапорту вступник (військовослужбовець) додає:

  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • автобіографію, у якій вказується поштовий індекс, адреса місця проживання та номер телефону, а також поштовий індекс, адреса військової частини (установи, закладу), де військовослужбовець військової служби
    за контрактом (військовослужбовець з числа осіб рядового, сержантського (старшинського) складу, який проходить строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації та отримав поранення під час виконання службових обов’язків у районі проведення бойових дій) проходить службу;
  • службову характеристику;
  • копію службової картки;
  • копію свідоцтва про народження;
  • копію паспорта (перша та друга сторінки, місце реєстрації);
  • шість кольорових фотокарток (без головного убору, розміром 3×4 см, які завірені відповідними посадовими особами військової частини (установи, закладу);
  • довідку про проходження військової служби (витяг із послужного списку);
  • копії документів, які підтверджують право вступника на участь
    у конкурсі за результатами вступних випробувань (іспитів) на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за спеціальними умовами 
    (за наявності);
  • копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера);
  • три поштових конверти з марками.

  Усі копії документів мають бути завірені відповідними посадовими особами військової частини (установи, закладу), де військовослужбовець військової служби за контрактом (військовослужбовець з числа осіб рядового, сержантського (старшинського) складу, який проходить строкову військову службу або військову службу за контрактом.

  1. 6. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до відбіркової комісії Військового інституту. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою відбіркової комісії Військового інституту безпосередньо під час її прийняття.
  2. 7. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто до відбіркової комісії (після прибуття до Військового інституту):
  • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України “Про громадянство України”);
  • свідоцтво про народження – для осіб, які не мають паспорта, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство;
  • військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці);
  • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (оригінал);
  • сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
  • документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі
    за результатами вступних випробувань (іспитів) на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за спеціальними умовами (за наявності).

  Документи про пільги подаються вступниками тільки під час особистого подання заяви в паперовій формі до відбіркової комісії Військового інституту.

  1. 8. Усі копії документів засвідчуються за наявними оригіналами відбірковою комісією Військового інституту, до якої вони подаються, або
   в установленому законодавством порядку.

  Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

   

  1.2. Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання за освітнім ступенем “бакалавр”

  1. 1. Порядок роботи відбіркової комісії Військового інституту:

  з понеділка по п’ятницю – з 900 до 1700, в суботу – з 900 до 1300;

  в період з 09 по 17 липня – з 830 до 1900.

  1. Прийом заяв і документів, вступні випробування (іспити), конкурсний відбір та зарахування на навчання за освітнім ступенем бакалавра на денну форму навчання до Військового інституту проводяться в такі строки:

  Етапи вступної кампанії

  Терміни подачі документів від кандидатів до вступу з числа цивільної молоді до районного (міського) військкомату за місцем проживання

  01 січня – 01 червня 2020 року

  Терміни подачі рапортів на вступ за підпорядкованістю військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної служби транспорту Міністерства інфраструктури України, які проходять строкову військову службу, військовослужбовців військової служби за контрактом рядового, сержантського (старшинського) складу

  01 січня – 01 квітня 2020 року

  Термін подачі вступником заяви, як виняток,  безпосередньо начальнику Військового інституту у випадку, якщо у військкоматі рознарядка для направлення до Військового інституту відсутня або вже виконана

  до 01 травня 2020 року

  Термін прийому документів кандидатів на навчання від військкоматів

  до 20 червня 
   2020 року

  Завершення прийому заяв, особових справ та документів відбірковою комісією Військового інституту

  до 1800

  09 липня 2020 року

  Вступні випробування (психологічне обстеження, оцінка рівня фізичної підготовленості, медичний огляд)

  09 – 17 липня

  2020 року

  Проведення конкурсу сертифікатів, вступних випробувань, вступних іспитів

  09 – 17 липня

  2020 року

  Оприлюднення рейтингового списку вступників

  до 1500

  18 липня 2020 року

  Терміни виконання вступниками вимог до зарахування, вибору місця навчання, а також прийом оригіналів атестатів (і додатків до них) та сертифікатів

  до 1800

  18 липня 2020 року

  Термін зарахування вступників

  до 20 липня 2020 року

  Вилучення з конкурсу до інших закладів вищої освіти вступників, які зараховані до Військового інституту

  до 20 липня 2020 року

  У разі службової необхідності за клопотанням начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України рішенням Міністра оборони України для військовослужбовців з числа осіб рядового та сержантського (старшинського) складу, які проходять строкову військову службу, військову службу за контрактом, резервістів та цивільної молоді можуть бути встановлені додаткові строки прийому заяв та документів, проведення конкурсного відбору (вступних випробувань) та зарахування на навчання.

  1. Особові справи вступників, оформлені з порушеннями вимог Правил прийому, або в яких відсутні визначені Правилами прийому документи, повертаються до військкоматів (командирам військових частин (установ, закладів), начальникам військових ліцеїв, начальникам ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою).
  2. 4. У разі, якщо у військкоматі рознарядка для направлення до Військового інституту відсутня або вона вже виконана, вступник може, як виняток, подати заяву безпосередньо начальнику Військового інституту. У заяві необхідно додатково вказати поштову адресу районного (міського) військкомату, у якому кандидат на навчання перебуває на військовому обліку.
  3. Військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної служби транспорту Міністерства інфраструктури України, які проходять строкову військову службу, військовослужбовці з числа осіб рядового, сержантського (старшинського) складу, які проходять строкову військову службу або військову службу
   за призовом під час мобілізації та відібрані кандидатами на навчання
    до Військового інституту, направляються командирами військових частин
    на 25-денні навчальні збори, що проводяться у Військовому інституті. Строк та місце прибуття військовослужбовців на навчальні збори вказується
    у персональному виклику, який надсилається з Військового інституту.
  4. 6.Вступники, які зареєстровані на тимчасово окупованій території, території проведення антитерористичної операції та тимчасово проживають на іншій території України, у разі неможливості оформлення особової справи
   у військовому комісаріаті за місцем проживання мають право подати заяву на вступ безпосередньо до відбіркової комісії Військового інституту. Оформлення особових справ таких вступників здійснюється у Військовому інституті.

   

  1.3. Проведення вступних випробувань (іспитів)

   

  1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з результатами оцінювання знань із конкурсних предметів (за шкалами оцінювання від 105 до 200 балів), або складають вступні іспити з визначених конкурсних предметів у Військовому інституті (додаток 4до цих Правил). У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020 років (з іноземної мови – сертифікати 2018, 2019 та 2020 років).
  2. Брати участь у конкурсному відборі тільки за результатами вступних випробувань (іспитів) та/або тільки зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їх вибором) мають право:
  • військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної служби транспорту Міністерства інфраструктури України, які проходять строкову військову службу;
  • особи, віком до 30 років на момент вступу, звільнені з військової служби після 01 грудня 2019 року включно;
  • військовослужбовці рядового, сержантського (старшинського) складу, які проходять військову службу за контрактом;
  • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи
    з їх числа;
  • особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
  • випускники військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, які закінчили навчання в рік вступу;
  • військовослужбовці, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, можуть прийматися на другий курс (відповідно до Умов прийому до закладів вищої освіти 2020 року) за спорідненими спеціальностями (спеціалізаціями) підготовки або на перший курс, якщо це не перебільшує загальний обсяг державного замовлення за визначеною спеціальністю (спеціалізацією), з обов’язковим проходженням оцінювання рівня фізичної підготовленості, психологічного обстеження і медичного огляду військово-лікарською комісією.

  Вступники з числа резервістів та цивільної молоді беруть участь
   у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

  1. Категорії осіб, зазначені у підпунктах 3,4 пункту 1.6 до цих Правил прийому мають право на зарахування у межах встановлених квот (Квота-1 згідно з Умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2020 році).

  Квота-1 встановлюються Військовим інститутом у межах десяти відсотків (але не менше одного місця) максимального (загального) обсягу державного замовлення за конкурсними пропозиціями і оголошуються одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу державного замовлення.

  1. Вступники, які належать до категорій, зазначених у підпунктах
   3, 4 пункту 1.6 до цих Правил прийому, не зараховані на навчання на визначені місця у межах встановлених квот, мають право брати участь у конкурсі
    на загальних засадах відповідно до конкурсного балу.
  2. Підставою для прибуття вступника до Військового інституту для складання вступних випробувань є виклик із Військового інституту, надісланий до військового комісаріату (військової частини, установи, закладу) або безпосередньо вступникові.
  3. Вступники до Військового інституту (за денною формою навчання), крім надання сертифікату (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти або складання вступних іспитів з конкурсних предметів для вищезазначеної категорії осіб, обов’язково проходять такі вступні випробування:
  • психологічне обстеження (вимоги – додаток 5 до цих Правил прийому);
  • оцінку рівня фізичної підготовленості (вимоги – додаток 6 до цих Правил прийому);
  • медичний огляд військово-лікарською комісією (вимоги – додаток 7 
    до цих Правил прийому).
  1. 7. Вступники, які не пройшли хоча б одне зі вступних випробувань до участі в конкурсному відборі не допускаються.
  2. 8. Вступники, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування в зазначений графіком час; особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також
   ті, що забрали документи після початку вступних випробувань, до участі
   в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.
  3. 9. Особи, які успішно пройшли вступні випробування з оцінки рівня фізичної підготовленості, психологічне обстеження, медичний огляд військово-лікарською комісією допускаються до конкурсного відбору.

   

  1.4. Організація конкурсного відбору

  1. Відбіркова комісія Військового інституту допускає до участі
   у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, визначених Переліком конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів) або документи про право брати участь у конкурсі за результатами вступних іспитів з відповідних конкурсних предметів.

  Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів), мінімальний бал і їх ваговий коефіцієнт наведено у додатку 4 до цих Правил прийому.

  1. Конкурсний бал (КБ) особи, яка претендує на зарахування за освітнім ступенем бакалавр, формується за формулою:

   

  Конкурсний бал КБ = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А ,

  в якій:

  показники П1, П2 і П3 – це оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів, якими є:

  П1 – Українська мова та література;

  П2 – Історія України;

  П3 – Фізика або Хімія або Математика або Іноземна мова
   або Географія або Біологія.

  Показник А – це середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів;

  показники К1, К2, К3 і К4 – це вагові коефіцієнти, які становлять:

  К1 – 0,4;

  К2 – 0,3;

  К3 – 0,2;

  К4 – 0,1;

  Мінімальна кількість балів одного сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, з яким вступник допускається до участі у конкурсі, становить 105 балів.

  Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал
   в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.

  Середній бал за 12-бальною шкалою переводиться відбірковою комісією Військового інституту у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього балу документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали, наведеної у додатку 8 до цих Правил прийому.

  Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий (ГК) та сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

  показник РК – це регіональний коефіцієнт, який становить – 1,02;

  показник ГК – це галузевий коефіцієнт, який становить 1,00;

  показник СК – це сільський коефіцієнт, який становить 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах не менше двох років до дня завершення подачі заяв про вступ та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу та 1,00 в інших випадках.

  Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200,
   то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

  1. Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських
   і Дефлімпійських ігор (за поданням Мінмолодьспорт України) зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.
  2. Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2019 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 2019 року останній доданок у формулі для обчислення КБ встановлюється рівним 10, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

   

  1.5. Зарахування за результатами вступних випробувань вступників

  1. 1.Програму вступних випробувань із зазначеними категоріями осіб затверджує голова Приймальної комісії.
  2. Особи, які за результатами вступних випробуваньне рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених Правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах. 

   

  1.6. Категорії осіб, що мають спеціальні права щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти

  1. 1. Особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане право на прийом до державних вищих навчальних закладів за результатами вступних випробувань.

  2.Проходять вступні випробування у формі вступних випробувань (іспитів, замість зовнішнього незалежного оцінювання), та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста:

  особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

  діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

  особи, звільнені з військової служби з 01 грудня 2019 року включно.

   

  1.7. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників та списку осіб, рекомендованих до зарахування

  1. Рейтинговий список вступників та список осіб, рекомендованих
   до зарахування, формується за категоріями в такій послідовності:
  • вступники, рекомендовані до зарахування за результатами вступних випробувань (тільки на основі повної загальної середньої освіти);
  • вступники, рекомендовані до зарахування за спеціальними умовами (тільки на основі повної загальної середньої освіти);
  • вступники, які рекомендовані до зарахування за конкурсом.
  1. У межах кожної зазначеної в пункті 1 цього параграфу категорії рейтинговий список вступників впорядковується:
  • за конкурсним балом від більшого до меншого;
  • за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.
  1. У списку осіб, рекомендованих до зарахування, зазначаються:
  • прізвище, ім’я та по батькові вступника;
  • конкурсний бал вступника;
  • наявність підстав для зарахування за результатами вступних випробувань (іспитів), спеціальними правами (тільки на основі повної загальної середньої освіти).
  1. Рейтингові списки вступників та списки осіб, рекомендованих
   до зарахування, формуються відбірковою комісією Військового інституту
    та оприлюднюються на її інформаційних стендах.
  2. Рейтинговий список вступників оприлюднюється у строки, передбачені
   у підпункті 2 пункту1.2 розділу I цих Правил прийому.
  3. Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання відповідно до підпункту 1 пункту 1.8розділу I цих Правил прийому.

   

  1.8. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

  1. Особи, які подали заяви та беруть участь у конкурсному відборі, після оприлюднення рейтингових списків, в строки, передбачені п.п. 2 п. 1.2 розділу I цих Правил прийому, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення та подати особисто до відбіркової комісії Військового інституту:
  • оригінали документа державного зразка про повну загальну середню освіту та додатка до нього;
  • сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання Українського центру оцінювання якості освіти.
  1. Особи, які в строки, передбачені у підпункті 2 пункту 1.2 розділу I цих Правил прийому не виконали вимог, зазначених у підпункті 1 пункту 1.8 розділу I цих Правил прийому, втрачають право на зарахування.
  2. Особи, які рекомендовані до зарахування подають заяву про відмову участі в конкурсі на інші місця державного замовлення.

  Військовий інститут до 20.07.2020 (включно) подає відомості до Єдиної державної електронної бази з питань освіти про виключення зарахованих
   на місця державного замовлення вступників з конкурсу на інші місця державного замовлення.

   

  1.9. Наказ про зарахування

  1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” на підставі рішення Приймальної комісії за поданням відбіркової комісії Військового інституту.
  2. Зарахування вступників до Військового інституту для здобуття освітнього ступеня “бакалавр” здійснюється у строки, передбачені підпунктом 2 пункту 1.2 розділу I цих Правил прийому.


   
  Розділ IІ.

   

  Правила прийому

  на навчання за освітнім ступенем магістр 
   
  у Військовому інституті танкових військ
   
  Національного технічного університету
   
  “Харківський політехнічний інститут”

  у 2020 році

   

  2.1. Вимоги до рівня освіти вступників

  1. На навчання для здобуття освітнього ступеня магістра за освітніми програмами(додаток 2 до цих Правил прийому) приймаються курсанти Військового інституту, які успішно склали атестацію, здобули ступінь бакалавра за відповідними спеціальностями в рік вступу та успішно пройшли конкурсний відбір на навчання для здобуття освітнього ступеня “магістр”.

   

  2.2. Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання за освітнім ступенем “магістр”.

  1. 1. Порядок роботи відбіркової комісії Військового інституту:

  з понеділка по п’ятницю – з 900 до 1700, в суботу – з 900 до 1300;

  в період з 02 по 06 березня – з 830 до 1900;

   

  1. 2. Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір
   та зарахування на навчання за освітнім ступенем “магістр” на основі здобутого ступеня вищої освіти на денну форму навчання проводиться в такі терміни:

  Етапи вступної кампанії для здобуття освітнього ступеня “магістр”

  Початок прийому заяв, особових справ та документів до відбіркової комісії Військового інституту

  17 лютого

  2020 року

  Закінчення прийому заяв, особових справ та документів відбірковою комісією Військового інституту

  02 березня

  2020 року

  Строки проведення конкурсного відбору кандидатів на навчання 

  03 березня – 05 березня 

  2020 року

  Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування

  не пізніше 1200

  06 березня 2020 року

  Термін зарахування вступників до Військового інституту для здобуття ступеня магістра

  не пізніше

  10 березня 2020 року

   

  2.3. Організація конкурсного відбору

  1. 1.Конкурсний відбір кандидатів на навчання для здобуття освітнього ступеню“магістр” здійснюється за рейтингом відбірковою комісією Військового інституту за відповідними освітніми програмами (спеціальностями).
  2. 2. Розрахунок конкурсного балу.

  Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсних балів вступників,
   які формуються згідно з наведеною нижче формулою.

  Конкурсний бал (КБ) особи, яка претендує на зарахування на навчання
   за освітнім ступенем “магістр” визначається формулою:

  КБ = П1 + П2 + П3,

  де П1 – оцінка єдиного іспиту з іноземної мови (ЄІІМ),

  П2 – оцінка фахового вступного випробування,

  П3 – середній бал документа про здобутий освітній ступінь.

  Всі оцінки – за шкалою від 1 до 100 балів. 

   

  2.4. Наказ про зарахування

  1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” на підставі рішення Приймальної комісії за поданням відбіркової комісії Військового інституту.
  2. Зарахування вступників до Військового інституту для здобуття освітнього ступеня “магістр” здійснюється у строки, передбачені у підпункті 2пункту 2 розділу II цих Правил прийому.


   
  Розділ ІІІ. Прикінцеві положення

  3.1. Загальні положення

  1. Усі питання, пов’язані з прийомом до Військового інституту, вирішуютьсяВідбірковою комісією.
  2. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність прав для участі у конкурсі за результатами вступних випробувань (іспитів) на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за спеціальними умовами,про здобуту раніше освіту, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для його відрахування.
  3. Ці Правила можуть бути змінені у разі внесення відповідних змін до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019року № 1285, та/або змін до Правил прийому до Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” у 2020 році.
  4. Інформування громадськості про хід подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до Військового інституту здійснюється на інформаційних стендах відбіркової комісії Військового інституту.
  5. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом
   10 днів від дня їх початку, відраховуються з Військового інституту. На звільнені при цьому місця державного замовлення може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (успішно склали вступні випробування, що проводились
   у Військовому інституті), і не пройшли за конкурсом на навчання.
  6. Вступники, які не зараховані на навчання для підготовки на посади осіб офіцерського складу за обраною освітньою програмою (спеціальністю), мають право подати заяву на участь у конкурсі на зарахування на підготовку на посади осіб офіцерського складу на іншуосвітню програму (спеціальність).

   

  3.2Апеляції

  1. Апеляції щодо результатів вступних випробувань та вступних іспитів подаються вступниками особисто до відбіркової комісіїВійськового інституту 
    до 17.00 дня оголошення оцінки з вступного іспиту.
  2. Апеляції на результати вступних випробувань, що складалися у Військовому інституті, розглядаються Апеляційною комісією, призначеною наказом ректора Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”, як правило, в присутності вступника.

   

  ТВО начальника Військового інституту танкових військ

  Національного технічного університету

  “Харківський політехнічний інститут”

  полковник                 А.КОЧЕРГА

   

  ПОГОДЖЕНО:

  Відповідальний секретар

  приймальної комісії НТУ “ХПІ”                                                                     С.О. ПЕТРОВ

   

  ДОДАТКИ

  Додаток 1
   
  до Правил прийому до Військового інституту танкових військ Національного
   
  технічного університету “Харківський політехнічний інститут” у 2020 році

   

  Перелік спеціальностей та освітніх програм,

  за якими оголошується прийом на навчання, нормативні терміни навчання

  за освітнім ступенем бакалавр

   

  Галузь знань

  Спеціальність

  Спеціалізація

  Освітня програма

  Ліцензований обсяг
   (на період навчання)

  Нормативні терміни навчання

  Вартість одного року навчання, грн.

  Код

  Назва

  Код

  Назва

  Назва

  Назва

  Денна форма навчання

  Денна форма навчання

  Денна форма навчання

  25

  Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

  254

  Забезпечення військ (сил)

  Радіаційний, хімічний, біологічний захист та екологічна безпека військ

  Радіаційний, хімічний, біологічний захист та екологічна безпека військ

  300

  4 роки

  За кошти державного бюджету

  25

  Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

  255

  Озброєння та військова техніка

  Експлуатація та ремонт бронетанкової техніки та озброєння

  Експлуатація та ремонт бронетанкової техніки та озброєння

  480

  4 роки

  За кошти державного бюджету

   

  ТВО начальника Військового інституту танкових військ
   Національного технічного університету

  “Харківський політехнічний інститут”

  полковник                    А.КОЧЕРГА


   
  Додаток 2
   
  до Правил прийому до Військового інституту танкових військ Національного
   
  технічного університету “Харківський політехнічний інститут” у 2020 році

   

  Перелік спеціальностей та освітніх програм,

  за якими оголошується прийом на навчання, нормативні терміни навчання

  за освітнім ступенем “магістр”

  Галузь знань

  Спеціальність

  Спеціалізація

  Освітня програма

  Ліцензований обсяг

  Нормативні терміни навчання

  Вартість одного року навчання, грн.

  Код

  Назва

  Код

  Назва

  Назва

  Назва

  Денна форма навчання

  Денна форма навчання

  Денна форма навчання

  25

  Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

  254

  Забезпечення військ (сил)

  Радіаційний, хімічний, біологічний захист та екологічна безпека військ

  Радіаційний, хімічний, біологічний захист та екологічна безпека військ

  75

  1 рік 6 міс.

  За кошти державного бюджету

  25

  Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

  255

  Озброєння та військова техніка

  Експлуатація та ремонт бронетанкової техніки та озброєння

  Експлуатація та ремонт бронетанкової техніки та озброєння

  120

  1 рік 6 міс.

  За кошти державного бюджету

   

  ТВО начальника Військового інституту танкових військ
   Національного технічного університету

  “Харківський політехнічний інститут”

  полковник                    А.КОЧЕРГА

   

  Додаток 3
   
  до Правил прийому до Військового інституту танкових
   
  військ Національного технічного університету
   
  “Харківський політехнічний інститут” у 2020 році

   

  Зразок заяви громадянина

   

  Військовому комісару

  Новобаварського району

  м. Харкова

   

  З А Я В А

   

  Прошу зарахувати мене, ШЕВЧЕНКА Андрія Ігоровича, 15.03.2000 року народження, мешкаю за адресою 61027, м. Харків, вул. Пермська, буд. 14, кв. 46, кандидатом для вступу до Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” (Військовий інститут танкових військ) за спеціальністю “Озброєння та військова техніка” (за спеціальністю “Забезпечення військ (сил)”).

  З правилами прийому до Військового інституту танкових військ Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”, наявною ліцензією
   і сертифікатом про акредитацію освітньої програми за обраною мною спеціальністю ознайомлений.

  Контактний телефон: 000-00-00-000.

   

  ______________________   А.І. Шевченко

        (підпис)

  01.02.2020 року

   

  ТВО начальника Військового інституту танкових військ

  Національного технічного університету

  “Харківський політехнічний інститут”

  полковник                        А.КОЧЕРГА

   

   

  Додаток 4
   
  до Правил прийому до Військового інституту танкових військ Національного
   
  технічного університету “Харківський політехнічний інститут” у 2020 році

   

  Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів)
   та їх ваговий коефіцієнт для вступників на основі повної загальної середньої освіти

  на навчання за освітнім ступенем бакалавра

  Напрями підготовки за ступенем вищої освіти бакалавр

  Перелік конкурсних предметів

  (вступних іспитів,

  творчих конкурсів)

  Статус

  конкурсного предмету

  Рівень складності сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

  Мінімальна

  кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом

  Код

  Найменування

  галузі знань

  Код

  Найменування  спеціальності

  Спеціалізація
   (освітня програма)

  25

  Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

  254

  Забезпечення військ (сил)

  Радіаційний, хімічний, біологічний захист та екологічна безпека військ

  1. Українська мова

  та література

  перший конкурсний предмет

  базовий

  100

  2. Історія України

  другий конкурсний предмет

  базовий

  100

  3. Фізика або Іноземна мова, або Географія, або Біологія, або Хімія

  третій конкурсний предмет

  базовий

  100

  25

  Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

  255

  Озброєння та військова

  техніка

  Експлуатація та ремонт бронетанкової техніки та озброєння

  1. Українська мова

  та література

  перший конкурсний предмет

  базовий

  100

  2. Математика

  другий конкурсний предмет

  базовий

  100

  3. Фізика або Іноземна мова, або Географія, або Біологія, або Хімія

  третій конкурсний предмет

  базовий

  100

   

  ТВО начальника Військового інституту танкових військ
   Національного технічного університету

  “Харківський політехнічний інститут”

  полковник                    А.КОЧЕРГА

   

   

  Додаток 5
   
  до Правил прийому до Військового інституту танкових
   
  військ Національного технічного університету
   
  “Харківський політехнічний інститут” у 2020 році

  Вимоги до індивідуальних психологічних якостей кандидатів на навчання

  для вступу за освітнім ступенем бакалавра

   

  Психологічне обстеження проводиться з метою оцінки індивідуальних психологічних якостей кандидатів на навчання у Військовому інституті, необхідних для успішного оволодіння ними обраною військовою спеціальністю, а в подальшому для проходження військової служби у військах (силах).

  Оцінка індивідуальних психологічних якостей кандидатів включає: оцінку військово-мотиваційної спрямованості особистості; оцінку рівня нервово-психічної стійкості; оцінку професійної придатності до успішного навчання та оволодіння відповідною військовою спеціальністю.

  Психологічне обстеження здійснюється відповідно до Інструкції з організації та проведення професійного психологічного відбору кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, затвердженої наказом Міністра оборони України від 09.07.2009 № 355, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.09.2009 за № 893/16909, Інструкції про організацію та проведення військово-професійної орієнтації молоді та прийому до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 05.06.2014 № 360, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.2014 за № 704/25481, Інструкції з організації професійно-психологічного відбору у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 10.12.2014 № 883, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.01.2015
   за № 13/26458.

  Кандидат до Військового інституту оцінюється як “пройшов психологічне обстеження” або “не пройшов психологічне обстеження”.

  Оцінка “не пройшов психологічне обстеження” виставляється при виявленні в кандидата нервово-психічної нестійкості або якщо кандидат набрав менше 35 балів від максимально можливих 70 балів. Рішення відбіркової комісії щодо таких кандидатів оформлюється окремим протоколом.

  Вступники, які оцінені як “не пройшов психологічного обстеження”, до подальшого складання вступних випробувань й участі в конкурсному відборі не допускаються. Вступникам, не зарахованим за результатом оцінки індивідуальних психологічних якостей, в документах, що видаються на руки чи надсилаються до військових комісаріатів за місцем реєстрації (проживання), записується формулювання відмови в зарахуванні: “Не пройшов вступне випробування”.

   

  ТВО начальника Військового інституту танкових військ

  Національного технічного університету

  “Харківський політехнічний інститут”

  полковник                 А.КОЧЕРГА


   
  Додаток 6
   
  до Правил прийому до Військового інституту танкових
   
  військ Національного технічного університету
   
  “Харківський політехнічний інститут” у 2020 році

   

  Вимоги до рівня фізичної підготовленості кандидатів на навчання

  для вступу за освітнім ступенем бакалавра

   

  Оцінка рівня фізичної підготовленості кандидатів на навчання проводиться у відповідності до наказу Начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України від 11.02.2014 № 35 “Про затвердження Тимчасової настанови з фізичної підготовки у Збройних Силах України”, введеного в дію наказом Міністра оборони України від 05.03.2015 № 105, пункту 7 та Інструкції про організацію та проведення військово-професійної орієнтації молоді та прийому до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 05.06.2014 № 360, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.2014 за № 704/25481.

  Рівень фізичної підготовленості визначається за результатами практичного виконання трьох фізичних вправ. Усі вправи приймаються протягом одного дня в такій послідовності: спочатку вправи на швидкість, потім силові вправи, далі – вправи на витривалість.

  Кандидати перевіряються за трьома вправами:

  • вправа № 3 “Підтягування на перекладині” (для чоловіків, юнаків);
  • вправа № 7 “Комплексна силова вправа” (для осіб жіночої статі);
  • вправа № 14 “Біг на 100 м”;
  • вправа № 8 “Біг на 3 км” (для чоловіків, юнаків);
  • вправа № 10 “Біг на 1 км” (для осіб жіночої статі).

  Право оцінювати вступні іспити з фізичної підготовки надається фахівцям фізичної підготовки і спорту.

  Оцінка фізичної підготовленості вступників з числа цивільної молоді та військовослужбовців складається із суми балів, отриманих ними за виконання всіх призначених для перевірки вправ і визначається згідно з Таблицею нарахування балів за виконання фізичних вправ.

  Для отримання оцінки “залік” вступнику необхідно набрати суму від 35 до 70 балів.

  Кандидат на навчання оцінюється як “незалік”, якщо:

  • за виконання 3-х фізичних вправ набрано суму менше 35 балів;
  • не виконувалася вправа на силу (№ 3) чи витривалість (№ 8) з будь-якої причини;
  • не виконаний пороговий рівень у вправах на силу або витривалість.

  Вступники, які отримали оцінку “незалік” із фізичної підготовки, до подальшого складання вступних випробувань й участі в конкурсному відборі не допускаються.

   

   

  Таблиця нарахування балів за виконання фізичних вправ для кандидатів на навчання у військових навчальних закладах

   

   

  Бали

  Із числа солдат строкової служби, осіб рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом (чоловіки)

  Із числа цивільної молоді (юнаки)

  Особи жіночої статі

   

  № 14

  № 3

  № 8

  № 14

  № 3

  № 8

  № 14

  № 7

  № 10

  30

   

   

  13.00

   

   

  12.30

   

   

  4.30

  29

  13.02

  12.32

  4.33

  28

  13.05

  12.35

  4.36

  27

  13.10

  12.40

  4.39

  26

  13.15

  12.45

  4.45

  25

  13.20

  12.50

  4.42

  24

  13.25

  12.55

  4.48

  23

  13.30

  13.00

  4.51

  22

  11

  13.35

  12

  13.05

  30

  4.54

  21

  13.40

  13.10

  4.57

  20

  10

  13.45

  11

  13.15

  5.00

  19

  13.50

  13.20

  29

  5.03

  18

  14,6

  9

  13.55

  13,6

  10

  13.25

  16.8

  5.06

  17

  14,7

  14.00

  13,7

  13.30

  16.9

  5.09

  16

  14,8

  8

  14.05

  13,8

  9

  13.35

  17.0

  28

  5.12

  15

  14,9

  14.10

  13,9

  13.40

  17.1

  5.15

  14

  15,0

  7

  Нижче за результат

  14 хв. 10 с – “незалік”

  14,0

  8

  Нижче за результат

  13 хв. 40 с – “незалік”

  17.2

  Нижче за результат
    5 хв. 15 с. – “незалік”

  13

  15,1

  14,1

  17.4

  27

  12

  15,2

  14,2

  17.6

  11

  15,3

  6

  14,3

  7

  17.8

  10

  15,4

  Нижче за результат

  6 разів – “незалік”

  14,4

  Нижче за результат

  7 разів – “незалік”

  18.0

  26

  9

  15,5

  14,5

  18.1

  25

  8

  15,6

  14,6

  18.2

  24

  7

  15,7

  14,7

  18.3

  23

  6

  15,8

  14,8

  18.4

  22

  5

  15,9

  15,0

  18.5

  21

  4

  16,0

  15,2

  18.6

  20

  3

  16,1

  15,4

  18.7

  18

  2

  16,3

  15,6

  18.8

  16

  1

  16,5

  16,0

  19.0

  14

  0

  Примітка: форма одягу для виконання фізичних вправ кандидатами на навчання
   
  до Військового інституту встановлюється:

  для військовослужбовців – польова (у черевиках з високими берцями);

  для цивільної молоді – спортивна.

   

  ТВО начальника Військового інституту танкових військ

  Національного технічного університету

  “Харківський політехнічний інститут”

  полковник                 А.КОЧЕРГА


   
  Додаток 7
   
  до Правил прийому до Військового інституту танкових
   
  військ Національного технічного університету
   
  “Харківський політехнічний інститут” у 2020 році

   

  Медичний огляд кандидатів на навчання

  для вступу за освітнім ступенем бакалавра

   

  Медичний огляд військово-лікарською комісією вступників проводиться згідно з Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженим наказом Міністра оборони України від 14.08.2008 № 402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2008 за № 1109/15800 (зі змінами від 30.10.2014 № 779, від 07.07.2015 № 318).

  Кожний вступник оглядається військово-лікарською комісією.

  Вступники із числа осіб цивільної молоді представляють на військово-лікарську комісію такі документи:

  1) паспорт громадянина України;

  2) посвідчення про приписку до призовної комісії – для юнаків;

  3) медичну справу призовника із наявністю результатів попередніх досліджень:

  • флюорографічне дослідження органів грудної клітки;
  • електрокардіограма;
  • загальні аналізи крові та сечі;
  • серологічний аналіз крові на антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ);
  • серологічний аналіз крові на антиген до вірусу гепатиту В (HBsAg);
  • серологічний аналіз крові на антитіла до вірусу гепатиту С (anti-HCV);
  • реакцію мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW);
  • групу крові та резус-належність, а за медичними показаннями й результати інших досліджень);
  • оригінал картки амбулаторного хворого з поліклініки за місцем проживання (форма № 025);
  • вкладний лист до картки на підлітка (форма № 025/ю);
  • медичну довідку про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричного оглядів (форма № 122-2/0);
  • сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду (форма № 140/0);
  • довідку про щеплення (форма 063/о).

  Вступники із числа військовослужбовців на військово-лікарську комісію представляють такі документи:

  1) паспорт громадянина України, військовий квиток;

  2) медичну книжку з даними попередніх медичних обстежень (не менше ніж за останні 3 роки:

  • загальний аналіз крові;
  • загальний аналіз сечі;
  • флюорографічне дослідження органів грудної клітки;
  • електрокардіограму, а за медичними показаннями й інші дослідження;
  • медичну довідку про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричного оглядів (форма № 122-2/0);
  • сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду (форма № 140/0).

  При відсутності або неналежному оформленні вищевказаних документів вступник до медичного огляду військово-лікарською комісією не допускається.

  Кожний вступник оглядається хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, окулістом, оториноларингологом, стоматологом, дерматологом, а за медичними показаннями – і лікарями інших спеціальностей. Для жінок − додатково огляд гінеколога.

  Заключний медичний огляд не передбачає лікувальних заходів. За його результатами на кожного кандидата виноситься постанова “придатний” або “непридатний” за станом здоров’я до навчання.

  Кандидати, які визнані непридатними за станом здоров’я, до подальшого складання вступних випробувань (вступних іспитів) й участі в конкурсі сертифікатів не допускаються.

   

  ТВО начальника Військового інституту танкових військ

  Національного технічного університету

  “Харківський політехнічний інститут”

  полковник                 А.КОЧЕРГА

   


   
  Додаток 8
   
  до Правил прийому до Військового інституту танкових
   
  військ Національного технічного університету
   
  “Харківський політехнічний інститут” у 2020 році

  Таблиця відповідності

  середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали

   

  1

  100

   

  4

  120

   

  8

  160

  1,1

  100

   

  4,1

  121

   

  8,1

  161

  1,2

  100

   

  4,2

  122

   

  8,2

  162

  1,3

  100

   

  4,3

  123

   

  8,3

  163

  1,4

  100

   

  4,4

  124

   

  8,4

  164

  1,5

  100

   

  4,5

  125

   

  8,5

  165

  1,6

  100

   

  4,6

  126

   

  8,6

  166

  1,7

  100

   

  4,7

  127

   

  8,7

  167

  1,8

  100

   

  4,8

  128

   

  8,8

  168

  1,9

  100

   

  4,9

  129

   

  8,9

  169

  2

  100

   

  5

  130

   

  9

  170

  2,1

  101

   

  5,1

  131

   

  9,1

  171

  2,2

  102

   

  5,2

  132

   

  9,2

  172

  2,3

  103

   

  5,3

  133

   

  9,3

  173

  2,4

  104

   

  5,4

  134

   

  9,4

  174

  2,5

  105

   

  5,5

  135

   

  9,5

  175

  2,6

  106

   

  5,6

  136

   

  9,6

  176

  2,7

  107

   

  5,7

  137

   

  9,7

  177

  2,8

  108

   

  5,8

  138

   

  9,8

  178

  2,9

  109

   

  5,9

  139

   

  9,9

  179

  3

  110

   

  6

  140

   

  10

  180

  3,1

  111

   

  6,1

  141

   

  10,1

  181

  3,2

  112

   

  6,2

  142

   

  10,2

  182

  3,3

  113

   

  6,3

  143

   

  10,3

  183

  3,4

  114

   

  6,4

  144

   

  10,4

  184

  3,5

  115

   

  6,5

  145

   

  10,5

  185

  3,6

  116

   

  6,6

  146

   

  10,6

  186

  3,7

  117

   

  6,7

  147

   

  10,7

  187

  3,8

  118

   

  6,8

  148

   

  10,8

  188

  3,9

  119

   

  6,9

  149

   

  10,9

  189

   

   

   

  7

  150

   

  11

  190

   

   

   

  7,1

  151

   

  11,1

  191

   

   

   

  7,2

  152

   

  11,2

  192

   

   

   

  7,3

  153

   

  11,3

  193

   

   

   

  7,4

  154

   

  11,4

  194

   

   

   

  7,5

  155

   

  11,5

  195

   

   

   

  7,6

  156

   

  11,6

  196

   

   

   

  7,7

  157

   

  11,7

  197

   

   

   

  7,8

  158

   

  11,8

  198

   

   

   

  7,9

  159

   

  11,9

  199

   

   

   

   

   

   

  12

  200

  ТВО начальника Військового інституту танкових військ

  Національного технічного університету

  “Харківський політехнічний інститут”

  полковник                                                                                                     А.КОЧЕРГА

  Leave a Reply

  Be the First to Comment!

  Notify of
  avatar
  wpDiscuz